1. Professionalisering van UD’s / postdocs

In maximaal 7 bijeenkomsten (verspreid over een jaar) bespreken 5 of 6 universitair docenten / postdocs actuele werkgerelateerde kwesties. Ze zoeken naar adequate manieren om lastige werksituaties te hanteren. In de bijeenkomsten leren zij van elkaars ervaringen en deskundigheden, toetsen en ontwikkelen eigen methoden en strategieën en krijgen (meer) inzicht in eigen sterke en minder sterke kanten. 

Onder deskundige begeleiding worden complexe werksituaties onderzocht. De universitair docenten / postdocs zijn geen naaste collegae, maar wel allen academicus – soms daarnaast ook medicus. Deelnemers ervaren het als waardevol om te zien dat anderen met soortgelijke problemen te maken hebben en om te beseffen dat de eigen problemen vaak niet uniek zijn. 

 • Begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk

Context waarbinnen dit aanbod valt

Universitaire docenten en/of postdocs hebben vaak uiteenlopende taken op hun bordje. Vaak zijn er veel onderwijsverplichtingen. Tegelijkertijd is er de publicatiedruk en de vraag om actief bij te dragen aan het binnenhalen van grants. Zij zijn vaak veel tijd kwijt aan zaken die los staan van hun onderzoek, waardoor daar minder tijd voor is. Dat frustreert soms en levert stress op. Bijvoorbeeld wanneer een postdoc geen vaste aanstelling heeft en om die te krijgen subsidies moet binnenhalen, maar daar dan onvoldoende tijd voor heeft. Of wanneer je wel een vaste aanstelling hebt, maar zoveel (onderwijs)taken hebt dat er voor het schrijven van aanvragen nauwelijks tijd is.  

Vaak is het lastig naar eigen tevredenheid te functioneren en te beslissen welke ballen wel en welke niet in de lucht te houden. Wat kun je wel/ niet vragen en verwachten van je leidinggevende? En hoe zit dat omgekeerd? Waar liggen grenzen? In hoeverre kun je aan je eigen onderzoek vormgeven? Hoe ga je om met tijdelijk/ vast contract? Wat betekent dat voor je inzet en focus nu? UD’s en postdocs hebben behoefte aan handvatten en ondersteuning bij het adequaat vormgeven van het UD-schap/ de postdoc.

Invulling ‘begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’ 

In ‘begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’ brengen deelnemers actuele eigen vraagstukken in. Deze worden vanuit diverse invalshoeken besproken en deelnemers krijgen handvatten aangereikt op basis van inzichten uit  wetenschap en praktijk. Waar nodig worden vaardigheden getraind (bijv. diverse soorten van gespreksvoering, feedbackregels, slecht nieuws gesprekken, onderhandelingsstrategieën, omgaan met conflicten). Inzicht wordt verkregen (bijv. in diverse stijlen van leidinggeven, het eigen krachtenveld, het netwerk van relaties, het omgaan met ‘lastige’ mensen). Nadruk wordt gelegd op ieders reflecterend vermogen, o.a. op de eigen rol en positionering, inclusief je eigen sterke en minder sterke kanten

Kenmerkend voor ‘intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’

–     de doelgroep bestaat uit universitair docenten / postdocs.

 • een groep bestaat uit in principe 6 deelnemers, plus de begeleider en is samengesteld uit academici van uiteenlopende faculteiten/ afdelingen. Men heeft geen werkrelatie, noch een hiërarchische relatie. Bijeenkomsten zijn vertrouwelijk.
 • een groep die 6 deelnemers telt, komt 7 keer bijeen (5 participanten hebben 6 bijeenkomsten) verdeeld over een periode van ca. een jaar. Elke bijeenkomst duurt 4 uur. Ze vinden op werkplekken van deelnemers plaats. Er wordt qua plaats gerouleerd, afhankelijk van de mogelijkheden die iemand heeft.
 • De voertaal is Nederlands of Engels, afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers. 
 • de kosten bedragen € 975,- per deelnemer. Van Og Advies is erkend en geregistreerd als onderwijsinstelling waardoor dit bedrag niet wordt vermeerderd met BTW

Voorbeelden van ingebrachte problematiek en te behandelen thema’s

 • wat wil ik met mijn UD-schap/ postdoc
 • welke mogelijkheden heb ik binnen/ buiten de wetenschap
 • hoe ga ik om met mijn tijdelijk contract. Hoe verder?
 • hoe om te gaan met eisen/ verwachtingen van leidinggevende
 • wanneer is het genoeg/ hoe bepaal ik grenzen
 • welke vrijheid heb ik om zelf mijn eigen onderzoek vorm te geven
 • hoe op te stellen t.a.v. leidinggevende die mij (teveel) inzet voor begeleiding PhD
 • hoe om te gaan met lastige PhD’s bij wie ik een begeleidende rol heb
 • balans tussen werk en privé
 • omgaan met prestatie druk/ publicatie druk/ ratrace
 • lastig/ moeite hebben met: nee zeggen/ prioriteiten stellen
 • hoe zeg ik ‘nee’ tegen al die (onderwijs)taken
 • omgaan met het gevoel te verdrinken; voorkomen van burnout
 • hoe zorg ik voor de noodzakelijke doch vaak beperkt aanwezige (rand)voorwaarden (ruimte/ apparatuur/ ondersteuning van bijv. analist)?
 • wat is wel/ niet mijn verantwoordelijkheid?
 • omgaan met stress/ onzekerheid
 • hoe houd ik plezier in mijn werk?

–     wat wil ik over 5, 10, 15 jaar? Daaraan gerelateerd: wat betekent dat voor prioriteiten nu?

Onderliggende thema’s:

 • zelfvertrouwen en zelfwaardering
 • verkrijgen van overzicht en het maken van een pas op de plaats
 • verminderen van onzekerheid
 • persoonlijke effectiviteit
 • waartoe ben ik op aarde?
 • zelfreflectie: eigen sterke en zwakke kanten 
 • behoefte aan uitwisseling met collegae – op – afstand

Sterke punten van ‘Begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’

 • Door de gecombineerde aanpak (gestructureerd werken, het aanreiken van bredere concepten en (praktische) handvatten en het inzoomen op psychologische en sociologische processen) worden deelnemers op diverse niveaus en manieren aangesproken. Het aangebodene beklijft beter. 
 • De tijdsinvestering is te overzien (6 of 7 dagdelen in een jaar).
 • Doordat de groep uit maximaal 6 deelnemers bestaat, kan een intensief en waardevol groepsproces ontstaan waarin men van elkaar kan leren en zich kan leren verhouden tot complexe situaties. Het feit dat ieder verspreid werkt over universiteiten/ instellingen en geen naaste collega is, is in hoge mate bepalend voor het succes van deze aanpak. 
 • Over Riky van Og, de supervisor, wat brengt zij mee

–    kennis van, ervaring met en inzicht in de universitaire wereld met de daarbij horende 

     machtsrelaties en bestuursstructuren en werkprocessen

–    20 jaar ervaring als psycholoog/ docent/ mentor met begeleiding van academici / medici 

–    20 jaar ervaring in superviseren en begeleiden van professionaliseringstrajecten van  

     academici (variërend van PhD tot hoogleraar) zowel op individueel als groepsniveau.

Riky van Og 

info@vanog.nl

www.vanog.nl

020-3307563

06-21852004