1. Professionalisering van hoogleraren

In maximaal 7 bijeenkomsten (verspreid over een jaar) bespreken 5 of 6 hoogleraren actuele werkgerelateerde kwesties. Ze zoeken naar adequate manieren om lastige werksituaties te hanteren. In de bijeenkomsten leren zij van elkaars ervaringen en deskundigheden, toetsen en ontwikkelen eigen methoden en strategieën en krijgen (meer) inzicht in eigen sterke en minder sterke kanten. 

Onder deskundige begeleiding worden complexe werksituaties onderzocht. De hoogleraren zijn geen naaste collegae, maar wel allen wetenschapper – soms daarnaast ook medisch specialist – en kennen het klappen van de zweep. Deelnemers ervaren het als waardevol om te zien dat anderen met soortgelijke problemen te maken hebben en om te beseffen dat de eigen problemen vaak niet uniek zijn. 

 • Begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk

Context waarbinnen dit aanbod valt

Door veranderingen in opzet, beheer en organisatie van academisch onderzoek en onderwijs hebben hoogleraren steeds meer organisatorische, procedurele, administratieve en managementtaken op hun bordje gekregen. Daarbij worden publicatiedruk, de noodzaak om grants aan te vragen en het eigen onderzoeksgebied veilig te stellen, steeds groter. Wetenschappers zeggen vaak dat ze steeds meer tijd besteden aan zaken waarvoor ze niet zijn opgeleid en die ze niet goed weten te hanteren. Daardoor is er minder tijd voor datgene waarvoor men wel is opgeleid, met name het doen van onderzoek. 

Dat frustreert en levert stress op, ook binnen en tussen afdelingen en wetenschappers. Onderlinge competitie wordt feller, de strijd om de macht wordt harder. Vaak is het lastig effectief te functioneren en met beleid te beslissen welke ballen wel en welke niet in de lucht te houden. Er is behoefte aan professionalisering en ondersteuning bij het adequaat uitvoeren van al die extra taken die in de loop der jaren sluipenderwijs onderdeel van het werk zijn geworden. 

Invulling ‘begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’ 

In ‘begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’ brengen deelnemers actuele eigen vraagstukken in. Deze worden vanuit diverse invalshoeken besproken en deelnemers krijgen handvatten aangereikt op basis van inzichten uit  wetenschap en praktijk. Waar nodig worden vaardigheden getraind (bijv. diverse soorten van gespreksvoering, feedbackregels, slecht nieuws gesprekken, onderhandelingsstrategieën, omgaan met conflicten). Inzicht wordt verkregen (bijv. in diverse stijlen van leidinggeven, het eigen krachtenveld, het netwerk van relaties, het omgaan met ‘lastige’ mensen). Nadruk wordt gelegd op ieders reflecterend vermogen, o.a. op de eigen rol en positionering, inclusief je eigen sterke en minder sterke kanten.

Kenmerkend voor ‘intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’

–     de doelgroep bestaat uit hoogleraren van (medisch)wetenschappelijke instellingen. 

 • een groep bestaat uit 5 of 6 hoogleraren, plus de begeleider en is samengesteld uit wetenschappers van verschillende afdelingen/ faculteiten. Men heeft onderling geen werkrelatie, noch een hiërarchische relatie. Bijeenkomsten zijn vertrouwelijk. 
 • een groep die 6 deelnemers telt,  komt 7 keer bijeen (5 participanten hebben 6 bijeenkomsten) verdeeld over een periode van ca. een jaar. Elke bijeenkomst duurt 4 uur. Ze vinden op werkplekken van deelnemers plaats. Er wordt qua plaats gerouleerd, afhankelijk van de mogelijkheden die iemand heeft.
 • afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers is de voertaal nederlands of engels.
 • de kosten bedragen € 975,- per deelnemer. Van Og Advies is erkend en geregistreerd als onderwijsinstelling waardoor dit bedrag niet wordt vermeerderd met BTW.

Voorbeelden van ingebrachte casuïstiek en behandelde thema’s

 • wat wil ik over 5, 10 of 20 jaar? Carrièreplanning en waar leg ik dan nu mijn prioriteiten?
 • balans tussen onderzoek/ onderwijs/ managementtaken/ klinische taken
 • eigen positionering
 • omgaan met ‘lastige’ collegae/ medewerkers? 
 • omgaan met conflicten
 • genderissues
 • spanning tussen grenzen stellen versus vrij laten (van medewerkers)
 • stimuleren van PhD’s/ postdocs/ medewerkers 
 • onderhandelen 
 • aantrekken / werven/ selecteren/ begeleiden van nieuwe mensen
 • omgaan met cultuurverschillen
 • hoe kies is welke ballen ik al dan niet in de lucht houd
 • publicaties/ volgorde auteurschap/ publicatiedruk
 • time management
 • hoe behoud ik mijn integriteit? hoe houd ik balans tussen trouw blijven aan mezelf en strategisch bereiken wat ik wil?
 • balans tussen wetenschap en managementtaken
 • it’s lonely at the top..
 • wanneer zeg je: genoeg is genoeg

Onderliggende thema’s:

 • zelfvertrouwen en zelfwaardering
 • verkrijgen van overzicht en het maken van een pas op de plaats
 • verminderen van onzekerheid
 • persoonlijke effectiviteit
 • waartoe ben ik op aarde?
 • zelfreflectie: eigen sterke en zwakke kanten 
 • behoefte aan uitwisseling met collegae – op – afstand

Sterke punten van ‘Begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’

 • Door de gecombineerde aanpak (gestructureerd werken, het aanreiken van bredere concepten en (praktische) handvatten en het inzoomen op psychologische en sociologische processen) worden deelnemers op diverse niveaus en manieren aangesproken. Het aangebodene beklijft beter. 
 • De tijdsinvestering is te overzien (6 of 7 dagdelen in een jaar).
 • Doordat ‘intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’ uit maximaal zes deelnemers bestaat, kan een intensief en waardevol groepsproces ontstaan waarin mensen van en met elkaar kunnen leren en zich kunnen leren verhouden tot complexe situaties. Het feit dat de deelnemers verspreid werken over universiteiten/ instellingen en geen naaste collegae zijn is in hoge mate bepalend voor het succes van deze aanpak. 
 • Over Riky van Og, de supervisor, wat brengt zij mee

–    kennis van, ervaring met en inzicht in de universitaire wereld met de daarbij horende 

     machtsrelaties en bestuursstructuren en werkprocessen

–    20 jaar ervaring als psycholoog/ docent/ mentor met begeleiding van academici / medici 

–    20 jaar ervaring in superviseren en begeleiden van professionaliseringstrajecten van  

     academici (variërend van PhD tot hoogleraar) zowel op individueel als groepsniveau.

Riky van Og 

info@vanog.nl

www.vanog.nl

020-3307563

06-21852004