Professionaliseringstraject – ‘begeleide intervisie, op basis van inzichten uit wetenschap en praktijk’

1. Begeleide intervisie als professionalisering van academici
In deze bijeenkomsten bespreken deelnemers met behulp van specifieke intervisiemethoden
actuele werkgerelateerde kwesties. Ze zoeken naar adequate manieren om lastige
werksituaties te hanteren. In de bijeenkomsten leren ze van elkaars ervaringen en
deskundigheden, toetsen en ontwikkelen eigen methoden en strategieën en krijgen (meer)
inzicht in eigen sterke en minder sterke kanten.
Deelnemers pluizen onder begeleiding van Riky van Og complexe werksituaties uit met
andere onderzoekers die geen naaste collegae, maar wel wetenschapper – en regelmatig
daarnaast ook medisch specialist – zijn en het klappen van die zweep kennen. Zij ervaren het
als waardevol om te zien dat anderen met soortgelijke problemen te maken hebben en om te
beseffen dat de eigen problemen vaak niet uniek zijn.

2. ‘Begeleide intervisie op basis van inzichten uit wetenschap en praktijk’
Context waarbinnen dit aanbod valt
Door veranderingen in opzet, beheer en organisatie van academisch onderzoek en onderwijs
hebben academici steeds meer organisatorische, procedureel/ administratieve en
managementtaken op hun bordje gekregen.
Onderzoekers zeggen vaak dat ze steeds meer tijd besteden aan zaken waarvoor ze niet
zijn opgeleid en die ze niet goed weten te hanteren. Daardoor hebben ze minder tijd voor dat
waarvoor ze zijn opgeleid, namelijk het doen van onderzoek. Zeker geldt dat voor medisch
specialisten, die vaak zoveel tijd kwijt zijn aan klinische taken, dat het onderzoek er bij
inschiet.
Dat frustreert en levert stress op, ook binnen en tussen afdelingen en wetenschappers.
Onderlinge competitie wordt feller, de strijd om de macht wordt scherper. Vaak is het lastig
efficiënt te functioneren en met beleid te beslissen welke ballen wel en welke niet in de lucht
te houden. Er is behoefte aan scholing en ondersteuning bij het adequaat uitvoeren van al
die extra taken die in de loop der jaren sluipenderwijs onderdeel van het werk zijn geworden.

Invulling ‘begeleide intervisie op basis van inzichten uit wetenschap en praktijk’
In ‘begeleide intervisie op basis van inzichten uit wetenschap en praktijk’ gaat het om:
• bewust worden van hoe je (gewend bent) om te communiceren en te opereren.
• getraind worden in adequaat luisteren en vragen stellen aan elkaar en aan jezelf.
• daadwerkelijk leren ingaan op de kwesties die een ander inbrengt, zonder na twee
zinnen of bij voorbaat al DE oplossing paraat te (willen) hebben.
• de vraag achter de vraag te stellen.
• leren je te verplaatsen in de ander, niet steeds op het eigen spoor blijven zitten en
leren kijken naar jezelf.
• (meer) bewust te worden van je eigen prioriteiten.
Deze bewustwording en dit leren gebeurt systematisch en gestructureerd, onder andere met
behulp van intervisiemethoden.
Deelnemers brengen actuele eigen casuïstiek in. Afhankelijk van de aard van de ingebrachte
kwestie wordt geoefend met mogelijke oplossingen die de deelnemer vervolgens in de eigen
situatie kan toepassen.

In de bijeenkomsten worden handvatten aangereikt op basis van inzichten uit wetenschap
en praktijk. Vertrekpunt is steeds de ingebrachte casuïstiek.
Vaardigheden worden getraind (bijv. diverse soorten van gespreksvoering, oefenen met
feedbackregels, (oefenen met) onderhandelingsstrategieën). Inzicht wordt verkregen (bijv. in
diverse stijlen van leidinggeven, het krachtenveld, het netwerk van relaties, het omgaan met
‘lastige’ mensen). Er wordt gereflecteerd, o.a. op de eigen rol en positionering, inclusief je
eigen sterke en minder sterke kanten.

Kenmerkend voor ‘begeleide intervisie op basis van inzichten uit wetenschap en praktijk’
– de doelgroep bestaat uit medewerkers (hoogleraren/ UhD of UD/ postdoc) van medisch/
wetenschappelijke instellingen.
– elke keer brengt ten minste een persoon een werksituatie in. Daarbij is aandacht voor
training en reflectie.
– een groep bestaat uit in principe 6 deelnemers, plus de begeleider en is samengesteld uit
wetenschappers van verschillende afdelingen. Men heeft geen werkrelatie, noch een
hiërarchische relatie. Bijeenkomsten zijn vertrouwelijk. Iedereen komt in principe altijd.
– een groep van 6 mensen komt 7 keer bijeen, verdeeld over een periode van minimaal een jaar.
Elke bijeenkomst neemt 4 uur in beslag. Ze vinden op werkplekken van deelnemers
plaats. Er wordt qua plaats gerouleerd, afhankelijk van de mogelijkheden die iemand
heeft.
– de samenstelling van groepen varieert. Een groep bestaat bijvoorbeeld uit alleen
wetenschappers op hoogleraar niveau of uit deelnemers aan het eind van hun midcareer
of uit louter postdoc’s. Voor promovendi is er het ‘professionaliseringsklasje’. Afhankelijk
van de samenstelling van de groep komen verschillende soorten vragen aan de orde. Er
wordt naar oplossingen gezocht die effectief zijn, zowel voor de deelnemer als voor de
organisatie/ afdeling waarin deze werkt.

Voorbeelden van ingebrachte casuïstiek en behandelde thema’s
– wat wil ik over 5, 10 of 20 jaar? Carrièreplanning en daaraan gerelateerd: waar leg ik nu
mijn prioriteiten.
– balans tussen onderzoek/ onderwijs/ managementtaken/ klinische taken
– omgaan met ‘lastige’ hoofden/ collegae?
– stimuleren van aio’s/ postdocs/ medewerkers
– onderhandelen over aanstelling
– eigen positionering
– aantrekken / werven/ selecteren/ begeleiden van nieuwe mensen
– omgaan met cultuurverschillen
– hoe kies is welke ballen ik al dan niet in de lucht houd
– publicaties/ volgorde auteurschap/ publicatiedruk
– time management
– hoe behoud ik mijn integriteit? hoe houd ik balans tussen trouw blijven aan mezelf en
strategisch bereiken wat ik wil?
– balans tussen wetenschap en managementtaken
– it’s lonely at the top..

Onderliggende thema’s:
– zelfvertrouwen en zelfwaardering
– verminderen van onzekerheid
– persoonlijke effectiviteit
– waartoe ben ik op aarde?
– zelfreflectie: eigen sterke en zwakke kanten
– behoefte aan uitwisseling met collegae – op – afstand
– verkrijgen van overzicht en het maken van een pas op de plaats

Sterke punten van ‘Begeleide intervisie op basis van inzichten uit wetenschap en
praktijk’
– Door de gecombineerde aanpak (werken met gestructureerde intervisiemethoden, het
aanreiken van bredere concepten en (praktische) handvatten en het inzoomen op
psychologische en sociologische processen) worden deelnemers op diverse niveaus en
manieren aangesproken. Het aangebodene beklijft beter.
– De tijdsinvestering is te overzien (7 dagdelen in ca. een jaar).
– Doordat ‘begeleide intervisie op basis van inzichten uit wetenschap en praktijk’ uit
maximaal zes deelnemers bestaat, kan een intensief en waardevol groepsproces
ontstaan waarin mensen van en met elkaar kunnen leren en zich kunnen leren
verhouden tot complexe situaties. Feit dat de deelnemers verspreid werken over
universiteiten/ instellingen en geen naaste collegae zijn is in hoge mate bepalend voor
het succes van deze aanpak.

De kosten
– De kosten bedragen € 975,- per deelnemer. Meestal worden deze kosten betaald uit het
onderzoeks-, afdelings-, scholing- of persoonlijk budget. Omdat Van Og Advies is erkend als onderwijsinstelling en als zodanig geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) worden genoemde bedragen niet vermeerderd met BTW.

Riky van Og
info@vanog.nl
www.vanog.nl
020-3307563
06-21852004