1. Professionalisering van promovendi

In maximaal 7 bijeenkomsten (verspreid over een jaar) bespreken 5 of 6 promovendi actuele werkgerelateerde kwesties. Ze zoeken naar adequate manieren om lastige werksituaties hanteren. In de bijeenkomsten leren zij van elkaars ervaringen en deskundigheden, toetsen en ontwikkelen eigen methoden en strategieën en krijgen (meer) inzicht in eigen sterke en minder sterke kanten. 

Onder deskundige begeleiding worden complexe werksituaties onderzocht. De PhD’s zijn geen naaste collegae, maar wel allen met hun proefschrift bezig – soms daarnaast ook medicus. Deelnemers ervaren het als waardevol om te zien dat anderen met soortgelijke problemen te maken hebben en om te beseffen dat de eigen problemen vaak niet uniek zijn. 

 • Begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk

Context waarbinnen dit aanbod valt

Promovendi moeten voldoen aan nogal wat eisen en randvoorwaarden om hun proefschrift met succes af te ronden. Voor de meesten is het promotietraject de eerste, echte baan na het afstuderen. Promoveren betekent hard werken, vaak ook in de weekeinden en avonden en meestal zonder uitzicht op een vaste aanstelling. Sommigen hebben voor promoveren gekozen vanuit een passie voor wetenschap, anderen omdat het de kans op een opleidingsplek (bijv. in de geneeskunde) of op een baan in het bedrijfsleven vergroot. Weer anderen omdat dit promotietraject hen is aangeboden en zij op die manier kunnen uitproberen in hoeverre het doen van onderzoek hen echt ligt. 

Promovendi noemen regelmatig dat het lastig is in deze baan – die tevens een leertraject is onder begeleiding van (co)promotoren – je eigen weg te zoeken. Wat wil je wel/ niet investeren in jezelf? Waar liggen grenzen? Wat kun je wel/ niet vragen en verwachten van je begeleider(s)? En zij van jou? Welke ballen moet je wel / niet in de lucht houden? Wat wil je na je promotie en wat betekent dat voor je inzet nu? Promovendi hebben behoefte aan handvatten en ondersteuning bij het adequaat vormgeven van het eigen promotietraject.

Invulling ‘begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’ 

In ‘begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’ bespreken deelnemers actuele eigen vraagstukken. In de bijeenkomsten krijgen zij handvatten aangereikt. Zelfreflectie wordt gestimuleerd en versterkt en vaardigheden worden getraind (bijv. diverse soorten van gespreksvoering, oefenen met feedbackregels, (oefenen met) onderhandelingsstrategieën), inzicht wordt verkregen bijv. in het krachtenveld, er wordt gereflecteerd, bijv. op de eigen rol en positionering, het omgaan met lastige begeleiders, het leven na de promotie.

Kenmerkend voor dit Professionaliseringstraject voor promovendi

 • de doelgroep bestaat uit promovendi die verbonden zijn aan de universiteit/ AMC en/ of een andere medisch/ wetenschappelijke instelling. 
 • wanneer een promovendus is geïnteresseerd in deelname aan dit traject is er eerst een telefonische kennismaking waarin iemands wensen en behoeften worden besproken. 
 • een groep bestaat uit 5 of  6 deelnemers plus de begeleider en is samengesteld uit promovendi van verschillende afdelingen/ instellingen. 
 • een groep die 6 deelnemers telt, komt 7 keer bijeen (5 participanten hebben 6 bijeenkomsten) verdeeld over een periode van ca. een jaar. Elke bijeenkomst duurt 4 uur. Ze vinden op werkplekken van deelnemers plaats. Er wordt qua plaats gerouleerd, afhankelijk van de mogelijkheden die iemand heeft.
 • De voertaal is Nederlands of Engels, afhankelijk van de achtergrond van deelnemers.

–     De kosten bedragen € 975,- per deelnemer. Van Og Advies is erkend en geregistreerd als onderwijsinstelling waardoor dit bedrag niet wordt vermeerderd met BTW.

Voorbeelden van ingebrachte problematiek en te behandelen thema’s

 • wat wil ik na mijn promotie? mogelijkheden binnen/ buiten de wetenschap?
 • hoe ga ik om met eisen/ verwachtingen van mijn (co)promotor?
 • wanneer is het genoeg/ hoe bepaal ik grenzen?
 • welke vrijheid heb ik om zelf mijn eigen ideeën op te schrijven?
 • welke afspraken zijn nodig over (aantal) vereiste publicaties? In welke journals?
 • in hoeverre zijn de door mij verworven data van mij?
 • wanneer kan ik hulp vragen en wanneer niet?
 • balans tussen werk en privé
 • omgaan met prestatie druk/ publicatie druk/ ratrace
 • lastig/ moeite hebben met: nee zeggen/ prioriteiten stellen
 • hoe zit het met de realiteitszin van begeleiders (reële inschatting hoeveelheid werk) 
 • enerzijds: ik werk zo hard, anderzijds: bang dat ik niet hard genoeg werk. 
 • omgaan met het gevoel te verdrinken en voorkomen van burnout
 • hoe zorg ik voor de noodzakelijke doch vaak beperkt aanwezige (rand)voorwaarden (ruimte/ apparatuur/ ondersteuning van bijv. analist)?
 • wat is wel/ niet mijn verantwoordelijkheid?
 • omgaan met stress/ onzekerheid
 • durf ik tegen mijn begeleider te zeggen dat ik niet doorga met wetenschap (risico’s?)
 • hoe houd ik plezier in mijn werk?

Onderliggende thema’s:

 • zelfvertrouwen en zelfwaardering
 • verminderen van onzekerheid
 • persoonlijke effectiviteit
 • waartoe ben ik op aarde?
 • zelfreflectie: eigen sterke en zwakke kanten 
 • behoefte aan uitwisseling met collegae – op – afstand

Sterke punten van ‘Begeleide intervisie gecombineerd met inzichten uit wetenschap en praktijk’

 • Door de gecombineerde aanpak (gestructureerd werken, het aanreiken van bredere concepten en (praktische) handvatten en het inzoomen op psychologische en sociologische processen) worden promovendi op diverse niveaus en manieren aangesproken. Het aangebodene beklijft beter. 
 • De tijdsinvestering is te overzien (6 of 7 dagdelen in een jaar).
 • Doordat de groep uit maximaal 6 deelnemers bestaat, kan een intensief en waardevol groepsproces ontstaan waarin men van elkaar kan leren en zich kan leren verhouden tot complexe situaties. Het feit dat ieder verspreid werkt over universiteiten/ instellingen en geen naaste collega is, is in hoge mate bepalend voor het succes van deze aanpak. 
 • Over Riky van Og, de supervisor, wat brengt zij mee

–    kennis van, ervaring met en inzicht in de universitaire wereld met de daarbij horende 

     machtsrelaties en bestuursstructuren en werkprocessen

–    20 jaar ervaring als psycholoog/ docent/ mentor met begeleiding van academici / medici 

–    20 jaar ervaring in superviseren en begeleiden van professionaliseringstrajecten van  

     academici (variërend van PhD tot hoogleraar) zowel op individueel als groepsniveau

Riky van Og 

info@vanog.nl

www.vanog.nl

020-3307563

06-21852004