PRIVACYSTATEMENT VAN OG ADVIES Van Og Advies, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34126686, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Van Og Advies met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Van Og Advies persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiële) cliënten; b. bezoekers aan de praktijk Van Og Advies c. bezoekers van de website van Van Og Advies; d. deelnemers aan bijeenkomsten van Van Og Advies e. alle overige personen die met Van Og Advies contact opnemen of van wie Van Og Advies persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens Van Og Advies verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij derden; c. tijdens sessies door middel van (video) opnames worden gemaakt;

3. Doeleinden verwerking Van Og Advies verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het uitvoeren van een traject zoals overeengekomen in een overeenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond Van Og Advies verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; b. uitvoering van -of met het oog op- het starten van een traject zoals overeengekomen in een overeenkomst waaronder ook het declareren aan derden, zoals de formele opdrachtgever e.d. c. een wettelijke verplichting, indien daarvan sprake is; d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers Van Og Advies kan voor het verwerken van persoonsgegevens derden inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Van Og Advies persoonsgegevens verwerken. Van Og Advies sluit met derden een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden Van Og Advies deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de opdracht is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Van Og Advies deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER Van Og Advies geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Van Og Advies ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens Van Og Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Gegevens worden verwijderd wanneer ze – gelet op het doel van de registratie – niet meer relevant zijn, ofwel op schriftelijk verzoek van betrokkene.

9. Wijzigingen privacy statement Van Og Advies kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Van Og Advies gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten U hebt het recht Van Og Advies te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen Van Og Advies door een e-mailbericht te sturen naar info@vanog.nl Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Van Og Advies persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Van Og Advies door een e-mailbericht te sturen naar info@vanog.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).